สมาคมสโมสรนักลงทุน : สัมมนาข้อควรรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้เรียนรู้อะไรบ้าง

วันนี้มีโอกาสไปสัมมนาในหัว “ข้อควรรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน”  ของสมาคมสโมสรนักลงทุน ที่โรงแรมอมารี ดอนเมือง โดย อาจารย์สุทธิเกตุติ์ ทัดพิทักษ์กุล นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญพิเศษ ให้ความรู้พอสรุปคร่าว ๆ ได้ดังนี้ค่ะ

1. พื้นฐานโดยรวมตั้งแต่ขั้นตอนแรกว่าจะต้องเตรียมข้อมูลก่อนการยื่นขอ BOI

2. ภาพรวมของสิทธิประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ที่จะได้รับ เช่น ได้รับยกเว้นอากรนำเข้า ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และผลทางอ้อมทำให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้นในช่วงที่ได้รับการยกเว้น

3. นโยบายและเงื่อนไข ประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมได้แก่

3.1 เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร ข้อนี้จะต้องอยู่ในรูปสหกรณ์ หรือนิติบุคคลเท่านั้น

3.2 เหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นพื้นฐาน

3.3 อุตสาหกรรมเบา

3.4 ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง

3.5 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า

3.6 เคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก

3.7 กิจการบริการ และสาธารณูปโภค

4. โครงสร้างและการให้บริการของ BOI

5. หลักเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์

6. เขตการลงทุนใน Zone ต่าง ๆ ซึ่งจะมีผลต่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่่ BOI ต้องกำหนด zoning ก็เพื่อดึงดูดใจให้ผู้ประกอบการไไปลงทุนในเขตใหม่ ๆ เพื่อลดความแออัด และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม

7. ประเภทกิจการที่มีโอกาสได้รับการส่งเสริม ประเด็นนี้มีข้อที่น่างสังเกตและอาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อน ๆที่มีธุรกิจภาคเกษตรอาจจะนำไปต่อยอดเพื่อขอ BOI ได้ค่ะ หรือไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานทดแทนชีวมวลแทนน้ำมันเตา หรือพลังงานอื่น ๆ เพื่อลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โครงการเหล่านี้สามารถนำมายื่นโครงการได้เช่นกันค่ะ โดยสำนักงานจะพิจารณาเป็นโครงการ ไม่ได้พิจารณาในรูปบริษัท

8. เงื่อนไขทางการเงิน ประเด็นสำคัญในข้อนี้คือ อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนจดทะเบียนต้องอยู่ในเกณฑ์ 3 : 1 แต่ก็มีรายละเอียดปลีกย่อยที่ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมหากสนใจที่จะยื่นขอสิทธิ

9. อัตราส่วนการถือหุ้นของไทยและต่างชาติ

10. การใช้เครื่องจักรใหม่ แต่หากเป็นเครื่องจักรเก่าจะยกเว้นเฉพาะเครื่องจักรนำเข้า อายุไม่เกิน 10 ปี ที่มี third party ที่เป็นที่ยอมรับของรัฐบาล หรือหน่วยงานอื่นเช่น TGI, SGS, บริษัทที่ให้บริการจัดทำ ISO  ในกลุ่ม 17020 เท่านั้น

11. สิทธิประโยชน์ทางภาษีของการนำเข้าเครื่องจักร และวัตถุดิบ รายละเอียดในการต่ออายุ การเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ระหว่างสัมมนาเขียนคำถามไปประมาณเกือบสิบข้อ อาจารย์ตอบได้ชัดเจนมากสมกับเป็นผู้ชำนาญพิเศษจริง ๆ ค่ะ เพื่อน ๆ ท่านใดที่อยู่ในองค์ที่ยังไม่ได้ขอ BOI ลองไปหาความรู้เพิ่มเติมกันดูนะคะ  หลักการกว้าง ๆ ของ BOI คือ ยกเว้นภาษีนำเข้าเครื่องจักรและวัตถุดิบที่ประเทศไทยผลิตไม่ได้ และเมื่อนำเข้ามาแล้วจะต้องมีการ add value หรือนำมาผลิตต่อ การผลิตต่อนี่เองที่จะสร้างมูลค่า สร้างงาน ให้กับประเทศไทยให้เติบโตทางเศรษฐกิจมากขึ้น โดยจะได้รับการยกเว้นภาษีในระยะแรก ลดหย่อนในระยะต่อมา เมื่อธุรกิจมั่นคงสิทธิจะค่อยๆ ลดลงไปตามอายุของบัตรส่งเสริม

ธุรกิจที่มีโอกาสนำไปต่อยอดได้โดยใช้ทุนไม่สูงจนเกินไป อาทิเช่น ธุรกิจรีไซเคิล ธุรกิจเกษตร และอีกธุรกิจที่ BOI ให้สิทธิค่อนข้างมากคือ ธุรกิจแม่พิมพ์ หรือธุรกิจบริการก็มีโอกาสเช่นกัน ลองตรวจสอบ รายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่

www.boi.go.th

www.asidnet.org

www.ic.or.th

Leave a Comment